ေႂကြအန္တစ္ပြဲ၊စစ္တစ္ပြဲႏွင့္ မင္းစည္းစိမ္ပ်က္ခဲ့ရေသာ မင္းေစာလူး ( ငရမန္ကန္း ႏွင့္ မင္းေစာ္လူး )

Knowledge

ေႂကြအန္တစ္ပြဲ၊စစ္တစ္ပြဲႏွင့္ မင္းစည္းစိမ္ပ်က္ခဲ့ရေသာ မင္းေစာလူး ( ငရမန္ကန္း ႏွင့္ မင္းေစာ္လူး )

မင္းေစာလူးသည္ အရိမဒၵနပူရအား စိုးစံခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိအားခစားမည့္လူမ်ားကို ရာထူးတာဝန္မ်ားေပးအပ္လ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားအား ယခင္ခမည္းေတာ္ရွိစဥ္က အားကိုးတိုင္ပင္ခဲ့ရေသာ အမတ္မ်ားႏွင့္ပညာရွိမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ရယူလ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပသည္။ မိမိ၏ဩဇာခံျဖစ္ေသာ ငရမန္ကန္းအား ပဲခူးအား အပိုင္စားအုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ ငရမန္ကန္းသည္ မိမိငယ္စဥ္က ထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ့ေသာ အထိန္းေတာ္၏ သားျဖစ္သည္ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္ ငယ္စဥ္က ကစားေဖာ္ ကစားဖက္လည္းျဖစ္သည္က

တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိဘုရင္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈသည့္သေဘာျဖင့္ ပဲခူးကို အပိုင္စားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ထိုအခ်ိန္က ဥႆာပဲခူးသည္ မင္းေစာလူးအား လက္မခံလိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးရွိခဲ့ေပမည္။ ဖခင္လက္ထက္က လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သားမင္းေစာလူး လက္ထက္တြင္ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ မေနလိုသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားျပလာေပမည္။ သို႔အတြက္ မင္းေစာလူးသည္

မိမိယုံၾကည္ရသည့္ အထိန္းေတာ္သား ငရမန္ကန္းကို ပဲခူးစားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ မင္းေစာလူးသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ အတူကစားေလ့ရွိေသာ ကစားေဖာ္ျဖစ္သည့္ ငရမန္ကန္းအား မၾကာမၾကာေခၚယူလ်က္ ေႂကြအန္ပစ္ကစားေလ့ရွိေပသည္။ငရမန္ကန္းလည္း ပဲခူးမွလာေရာက္ၿပီး ေႂကြအန္ပစ္ကစားေပးေနခဲ့ရသည္။ ငရမန္ကန္း လည္း ပဲခူးစားသည္ဟုသာဆိုေသာ္လည္း အရိမဒၵနပူရတြင္

အေနမ်ားခဲ့ရသည္။ မင္းေစာလူးက သူ၏ငယ္ႏိုင္ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္လိုလိုပင္ သူ႔အနားမွာ ရွိေစလိုေပသည္။ မင္းေစာလူးသည္ အရိမဒၵနပူရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘုရင္ျဖစ္စ ကာလအခ်ိန္က တိုင္းေရး ျပည္ေရးကို စိတ္ဝင္တစားရွိခဲ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္သာ လႊဲအပ္ထားသည့္ သေဘာရွိေပမည္။ ထို႔အတူ စစ္ေရး၊

ကာကြယ္ေရးတြင္လည္း ျပန္လည္ေခၚယူထားခဲ့ေသာ က်န္စစ္သားကို လုံးလုံးအပ္ထားသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ကမူ ေပ်ာ္ပါးကစားျခင္းကိုသာ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ ေနသည့္သေဘာလည္း ရွိခဲ့ေပမည္။ ဥႆာပဲခူးသည္ မဟာရာဇာအနိ႐ုဒၶမင္းႀကီး မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ အရိမဒၵနပူရလက္ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္လိုဟန္ရွိေနခဲ့ေပသည္။ ငရမန္ကန္းသည္ ဥႆာပဲခူးတြင္သြားေရာက္လ်က္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအား ကိုယ္ႏွင့္မကြာလုပ္ေဆာင္လိုေသာ္လည္း အေျခအေနမေပးဟု ဆိုရဖြယ္ရွိသည္။ အရိမဒၵနပူရတြင္ မင္းေစာလူးအား ေပ်ာ္႐ႊင္ေစရန္ အခ်ိန္ေပးလုပ္ကိုင္ ေနရေပမည္။ ပဲခူးတြင္ေနခ်ိန္မရွိဘဲ ပုဂံတြင္သာ အေနမ်ားခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ငရမန္ကန္းလည္း သူအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေနေသာ ပဲခူးကား အေသအခ်ာ ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ မေပးႏိုင္ဘဲ သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယိုယြင္းေနခဲ့ေလသည္။ ယခင္ အနိ႐ုဒၶအေနာ္ရထာမင္းေစာအား သမီးဆက္သထားခဲ့ေသာ ပဲခူးဘုရင္၏ လူအမ်ားက ငရမန္ကန္းအား

စည္း႐ုံးခဲ့ၾကေပမည္။ ပဲခူးဘုရင္မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ပေဒသရာဇ္သစၥာခံမ်ားက ငရမန္ကန္းထံတြင္ ဝင္ေရာက္ခစားလုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္အခါ မင္းေစာလူး၏အရည္အေသြးအား သိရွိနားလည္ေနသျဖင့္ ငရမန္ကန္းအား မၾကာမၾကာဆိုသလိုပင္ မင္းေစာလူး၏ ဩဇာမနာခံရန္ တိုက္တြန္းစည္း႐ုံးခဲ့ၾကေပမည္။ မင္းေစာလူး၏ အရည္အခ်င္းနည္းပါးမႈ၊ အေပ်ာ္အပါးျဖင့္ေလလြင့္မႈ၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလစ္ဟင္းမႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ငရမန္ကန္းအတြက္ ေလးစားစရာမရွိ ျဖစ္လာေပသည္။ ငရမန္ကန္းသည္ မိမိအား ကစားေဖာ္တစ္ဦးအျဖစ္သာသတ္မွတ္လ်က္ ငယ္ႏိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေနဆဲျဖစ္သည္ကိုလည္း ငရမန္ကန္းမွာ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနခဲ့ရေပသည္။ အခုခ်ိန္ထိတိုင္ သူ႔အား ငယ္ႏိုင္တစ္ဦးဟုသတ္မွတ္လ်က္ ပေဒသရာဇ္ အာဏာျဖင့္ အၿမဲအႏိုင္ယူေနခဲ့သည္ကို ငရမန္ကန္း စိတ္ထဲတြင္ မေက်မခ်မ္းျဖင့္ရွိေနရကာ “အခုခ်ိန္ထိ ငါ့ကို ငယ္ႏိုင္ညႇဥ္းဆဲအႏိုင္ယူဆဲပါလား’ဟု ေရ႐ြတ္ေနမိေပမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္

မင္းေစာလူး၏ ဩဇာခံ၊သစၥာခံဘဝမွ ႐ုန္းထြက္လိုစိတ္မ်ားကိန္းေအာင္းလ်က္ ရွိေနေပမည္။ မင္းေစာလူးသည္ကား ငရမန္ကန္းအား သူ၏ကစားေဖာ္အျဖစ္ ျမင္ေနသည္မွလြဲ၍ အျခားအေရးပါ ေနသူတစ္ဦးအျဖစ္ မျမင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။အခ်ိန္အခါမေ႐ြး သူလိုအပ္၍ ေခၚယူလွ်င္ သူ႔အားခစားရေပမည္ဟူသည့္ အသိတစ္ခုသာ ရွိခဲ့ေပမည္။အထိန္း ေတာ္တစ္ဦး၏ သားတစ္ဦးအျဖစ္လည္း ရႈျမင္ေနဆဲပင္။ မိမိတို႔ေႂကြအန္ကစားပြဲကို

အၿမဲလိုပင္ မိမိသာႏိုင္ရေပမည္ဟုလည္း ခံယူထားေပမည္။ ငရမန္ကန္းသည္လည္း မိမိတို႔၏ ပုန္ကန္ရန္ႀကံစည္ေနမႈကို မေပၚလြင္ ေအာင္ သိုသိပ္စြာေနထိုင္ရင္း မင္းေစာလူး၏အလိုအတိုင္း အႀကိဳက္လိုက္ကာ ေႂကြအန္ကစားပြဲမ်ားတြင္ အၿမဲလိုပင္ အရႈံးျဖင့္သာ ကစားခဲ့ေပမည္။ သို႔ျဖင့္ ေႂကြအန္ကစားပြဲသည္ ႏွစ္ခ်ီၾကာလာခဲ့ေပသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ငရမန္ကန္း၏ ပုန္ကန္ေရးအင္အားစုမွကလည္း

ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာေပမည္။ တစ္ေန႔တြင္ အရိမဒၵနပူရပုဂံျပည္၊ ဘုရင္ မင္းေစာလူး၏ အိမ္ေတာ္၌ ငရမန္ကန္းႏွင့္ ေႂကြအန္ ကစားပြဲတစ္ပြဲ ကစားေနၾကေတာ့သည္။ အၿမဲပင္ ကစားပြဲအႏိုင္ရေနေသာ မင္းေစာလူးသည္လည္း ငရမန္ကန္းကို ေနာက္ေျပာင္လ်က္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ေျပာဆို ေနေပမည္။ “ဘယ္ေသာအခါမွ ငါ့ကိုမႏိုင္ႏိုင္၊ အခုပြဲ လည္းႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ငရမန္ကန္း သင္းသည္ ငါ့ ငယ္ႏိုင္သာ”ဟု ငရမန္ကန္းအား မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္ ေျပာေနခဲ့ေပမည္။ အႀကံႏွင့္လူ ငရမန္ကန္း လည္း “ဒီတစ္ခါေတာ့ ငါ့အႏိုင္ကိုျပရေတာ့မယ္၊

အထင္ေသးတာေတြ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ရမယ္”ဟု စိတ္ထဲမွလည္း ေရ႐ြတ္လ်က္ ကစားပြဲကိုဆက္ကစား ေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ကစားေနရင္း ငရမန္ကန္းသည္ မင္းေစာလူးအား ေႂကြအန္ကစားပြဲတြင္ အႏိုင္ရေလသည္။ မင္းေစာလူးသည္လည္း ငရမန္ကန္း ေႂကြအန္ ပစ္ႏိုင္သည္ကို အံ့အားသင့္ေနခဲ့ေပမည္။ ငရမန္ကန္းသည္ ဘုရင္မင္းေစာလူး မခံခ်ိမခံ သာျဖစ္ေစရန္ စကားျဖင့္မေျပာဘဲ

လက္ပမ္းေပါက္ထခတ္ျပေလသည္။ ဘုရင္မင္းေစာလူးသည္လည္း “အမယ္ငရမန္ကန္းႏွယ္ အခုလို တစ္ပြဲေလာက္ေလးႏိုင္တာကို လက္ခေမာင္းေတြဘာေတြထခတ္ျပ ေနရသလား၊ သင္း ဘယ္အစြမ္း ေတြမ်ားရွိလို႔တုံး၊ သင္တကယ္ ငါ့ကို ယွဥ္ႏိုင္ရဲဝံ့ လို႔လား”ဟု ေျပာရင္း တကယ္ပင္ သတၱိရွိမည္ဆိုလွ်င္ ငါ့ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ေလာ့ဟု စိန္ေခၚလိုက္ ေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနေရာက္ လာမည့္ေန႔ကို ေစာင့္ခဲ့ရသည္မွာ ၾကာခဲ့ေပၿပီ။ သို႔ျဖင့္ ငရမန္ကန္းလည္း အရွင္မင္းေစာလူး အမွန္တကယ္ ေျပာေနသည္လားဟု မဆိုင္းမတြ

လွမ္းေမးလိုက္ရာ ဘုရင္မင္းေစာလူးသည္လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ထိုသို႔အျပန္အလွန္ေျပာခဲ့ၾကၿပီးသည့္ေနာက္ မင္းေစာလူးအား ငရမန္ကန္းက ပုန္ကန္မႈစတင္ခဲ့ေလေတာ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္အား မွန္နန္းရာဇဝင္ေရးဆရာတို႔ ေရးျပထားသည္မွာ “တစ္ရံေရာအခါ မင္းႀကီးႏွင့္ ငရမန္ကန္း အန္ကစားၾကရာတြင္ ငရမန္ကန္းႏိုင္ေလ၏။မလမ္းေပါက္ ထ၍ခတ္ေလ၏၊ မင္းေစာလူး လည္း နင္ ငါ့ကို အန္တစ္ပြဲမွ်ႏိုင္သည္ကို မလမ္းေပါက္ ထ၍ခတ္သည္ကား၊ နင္ ေယာက္်ားဟုတ္ႏိုးေသာ္ နင္စားေသာ ပဲခူးႏွင့္ပုန္စားေလ’ဟူ၍

မိန႔္ေတာ္မူ၏၊ ငရမန္ကန္းလည္း ‘အကယ္ေလာ”ဟု ေမး၏၊ မင္းႀကီး လည္း ‘ငါတို႔မင္းမည္သည္ကား မဟုတ္ေသာအရာကို ဆိုရာသည္ေလာဟုမိ န႔္ေတာ္မူ၏၊ ငရမန္ကန္းလည္း ႀကံလ်က္ေနေသာသူျဖစ္၍ မိမိစားေသာ ပဲခူးသို႔သြားေလၿပီးေသာ္ ရဲမက္ဗိုလ္ပါ ဆင္လုံးျမင္းရင္း႐ုံးစု၍ ေရအား၊ ၾကည္းအားႏွင့္ ပုဂါရာမသို႔ခ်ီလာ၏”ဟု ဖတ္ရျပန္သည္။ ပုဂံသို႔ ငရမန္ကန္း၏တပ္ႀကီးသည္

အလုံးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာခဲ့ေလရာ မင္းေစာလူးသည္ စစ္ေရးစစ္ရာတြင္ အားကိုးရဆုံးေသာ က်န္စစ္သားအား ရဲမက္ ဗိုလ္ပါစစ္သည္အမ်ား၊ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္အလုံးအရင္းျဖင့္ ဦးစြာသြားေရာက္ေစၿပီး ငရမန္ကန္းအားတိုက္ခိုက္ေစခဲ့သည္။ ငရမန္ကန္းတပ္ႀကီးသည္ ပုဂံသို႔တိုက္႐ိုက္ ခ်ီတက္လာသည္မဟုတ္ဘဲ ပုဂံမေရာက္မီ ျပည္ေတာ္သာကြၽန္းတြင္ တပ္စြဲထားေလသည္။ ထိုသို႔တပ္စြဲထားသည့္ ေနရာသို႔ က်န္စစ္သားႏွင့္ ရဲမက္ဗိုလ္ပါအမ်ား၊ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္အလုံးအရင္းႏွင့္ ေရွ႕ဦးစစ္ခ်ီလာၿပီ ဆိုသည္ကို ငရမန္ကန္းၾကားသိခဲ့ရာ စစ္သူရဲေကာင္း က်န္စစ္သား၏ စစ္အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းအားကို စိုး႐ြံ႕မိေနခဲ့သည္။ မင္းေစာလူးတပ္သည္လည္း ျပည္ေတာ္သာကြၽန္းသို႔

က်န္စစ္သား၏တပ္ေနာက္မွ ဆက္လက္ခ်ီတက္လာခဲ့ေပသည္။ မင္းေစာလူးအား အထင္မႀကီးေသာ္လည္း က်န္စစ္သားႏွင့္က်န္စစ္သား၏ ေရွ႕ေဆာင္ခ်ီတက္လာေနသည့္ အင္အားႏွင့္စြမ္းရည္ကို ျမင္ကြင္းတြင္ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုေတာ့ ငရမန္ကန္းေသခ်ာစြာသိေနခဲ့သည္။ မင္းေစာလူးႏွင့္အတူ နန္းေတာ္တြင္းတြင္ အတူႀကီးျပင္းခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့ေသာသူမ်ား လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ယခုလို တိုင္းေရးျပည္ေရး အေျခအေနတြင္ စစ္အရည္အခ်င္းအျပည့္မရွိသည္ကို သူတို႔ႏွစ္ဦးနားလည္ေနေပမည္။ ထို႔အတြက္

မင္းေစာလူးက က်န္စစ္သားအေပၚ အားကိုးရသကဲ့သို႔ ငရမန္ကန္းမွာမူ ယခင္ဥႆာပဲခူးဘုရင္၏ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္သူႀကီးမ်ားကိုအားထားခဲ့ရေပမည္။ စစ္ျပင္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာခင္းက်င္းမႈမ်ားကိုမူ မင္းေစာလူးက က်န္စစ္သားအစီအမံအတိုင္း လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္။ ငရမန္ကန္းကမူ သူ၏စစ္အေတြ႕ အႀကဳံ ရွိၾကသည့္ စစ္သူရဲမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမည္။ သာမန္စစ္ဆင္ေရးမ်ိဳးကို

မစီမံေတာ့ဘဲ မင္းေစာလူးအေပၚ အႏိုင္ရေရးကို ဦးတည္လ်က္ ငရမန္ကန္းသည္ စစ္သူရဲမ်ားအႀကံအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပရိယာယ္နည္းလမ္းကို အသုံးခ်ခဲ့ေလသည္။ ငရမန္ကန္းသည္ က်န္စစ္သား၏ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္တို႔အား ယွဥ္ႏိုင္ရန္ခဲယဥ္းသည္ကို သိထားသျဖင့္ သူ၏စစ္သူရဲမ်ားအား ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္ခ်ီတက္ေနဟန္ အ႐ုပ္ႀကီးမ်ားကိုျပဳလုပ္ေစလ်က္

ခ်ီတက္လာမည့္လမ္းေၾကာင္းမွျမင္သာရန္ႏွင့္ တကယ့္ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္ႀကီးမ်ား ခ်ီတက္ေနသည့္ပုံသဏၭာန္ ကိုဖန္တီးထားခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အား ရာဇဝင္ေရး ဆရာတို႔က “တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဝကၤဝုတၱိျဖင့္စီရင္မွသာ ေအာင္ျမင္လြယ္မည္ဟု ႏွလုံးထား၍ ဆင္ခင္းျမင္းခင္း မသာ ႐ႊံ႕ၫႊန္မ်ားေသာအရပ္တြင္ ႏွီးျဖင့္ ဆင္႐ုပ္လုပ္ၿပီးေသာ္ ေပါင္းဝန္းတင္၍ လူ႐ုပ္ကိုလည္း ဒိုင္းလႊား ကာကိုင္ေစ၍ ဦးရန္းတပ္လ်က္ထား၏”ဟု ေရးသားျပ ခဲ့သည္။ ငရမန္ကန္းသည္ တပ္စြဲေနရင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ စီမံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။ ပုဂံမွခ်ီတက္လာေသာ က်န္စစ္သား၏တပ္ႀကီးႏွင့္ မင္းေစာလူးတပ္တို႔ဆုံမိခဲ့ၿပီး ငရမန္ကန္းတပ္အား တိုက္ခိုက္ရန္ ခ်ီတက္လာခဲ့ရာတြင္ ျပည္ေတာ္သာကြၽန္းသို႔

မေရာက္မီ မိုးခ်ဳပ္သြားခဲ့ေလသည္။ ဤတြင္ ငရမန္ကန္းအတြက္ အခြင့္အေရးသာသြားခဲ့ရသည္။ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားေသာ ဆင္႐ုပ္မ်ား၊ ျမင္းတပ္တ႐ုပ္မ်ား အၾကားတြင္ မင္းေစာလူးႏွင့္က်န္စစ္သား၏တပ္ႀကီး အေရးနိမ့္ခဲ့ရေလသည္။ ထိုအေၾကာင္းအား မွန္နန္း ရာဇဝင္ေရးသားသည့္ဆရာတို႔က “မင္းေစာလူးႏွင့္ က်န္စစ္သားလည္း ျပည္ေတာ္သာကြၽန္းသို႔ေရာက္လွ်င္ ယခုမိုးခ်ဳပ္ၿပီျဖစ္သည္၊

မနက္ျဖန္မွတိုက္မည္ဟု တပ္ခ် ၍ေန၏။ ထိုအခါ ငရမန္ကန္း ညဥ့္လေရာင္ရီဝင္ကို စစ္ေရးငင္လာသည္ကို မစုံမစမ္း မဆင္မျခင္လိုက္၍ တိုက္ေခ်၏၊ မင္းႀကီးလည္း ႐ႊံ႕တြင္လုပ္၍ ထားေသာ ဆင္႐ုပ္ကို အကယ္ဆင္ထင္၍တိုက္ေလေသာ္ စီးေတာ္မူေသာဆင္ သန္ျမင္စြာ ႐ႊံ႕သို႔က်၍ကြၽံေခ်၏၊ မင္းေစာလူးလည္း ဆင္ထက္က ဆင္းသက္၍ ေျပးၿပီးေသာ္ ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ေညာင္ေခါင္းတြင္ဝင္၍ေနေလ၏” ဟု ေရးသားျပခဲ့သည္ကို ဖတ္ရျပန္သည္။ ရာဇဝင္ဆရာတို႔ေရးျပခဲ့ေသာ မင္းေစာလူးသည္ အေပ်ာ္အပါးတြင္သာ

နစ္မြန္းေနခဲ့သည့္ မင္းတစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး ဖခင္အနိ႐ုဒၶအေနာ္ရထာမင္းေစာ၏ ထီးနန္းအေမြကို ေကာင္းစြာ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ မင္းတစ္ပါးလည္းျဖစ္ေနသည္ကို သိရေပသည္။ စစ္ေရး ဗ်ဴဟာကိုလည္း အေရးမစိုက္တတ္၊ သူျဖစ္လိုသည္ ကိုသာ တေဇာက္ကန္း ဆင္ကန္းေတာတိုးစိတ္ထား မ်ိဳးရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ကို ရာဇဝင္မွအသိရခဲ့ေလသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒက္စ္ – Author:ေဒါက္တာစိန္ျမင့္ ေငြတာရီ မဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply

Your email address will not be published.